Dokumenty wymagane do uzyskania warunków zabudowy dla działki :

- 2 mapy zasadnicze w skali 1:500 określające granice terenu, którego dotyczy
wniosek oraz najbliższe otoczenie ( 3 krotność długości granicy frontowej lecz
nie mniej niż 50m ), na podst. Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1588 w sprawie
sposobu ustalania wymagań dot. nowej zabudowy  i  zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- własne propozycje, szkce, projekty dotyczące projektowanego sposobu zagospodarowania
terenu oraz architektury projektowanych budynków
- warunki  techniczne od dostawców  mediów : 
· gazowe  -  o ile nasz budynek nie będzie ogrzewany z innego źródła  (np. paliwo
stałe)
· elektryczne
· wodny i kanalizacji
- na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz w budynkach chronionych
konserwatorsko należy dołączyć 2 komplety zdjęć miejsca
  lokalizacji inwestycji
- Decyzja środowiskowa w przypadku gdy inwestycja może znacząco  lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w tym na obszar natura 2000
- Prawidłowo wypełniony wniosek o Warunki Zabudowy
Miasto Gniezno Miasto Poznań Starostwo Gniezno Starostwo Poznań
LINKI
PORADY ARCHITEKTA
Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę Dokumenty wymagane do uzyskania warunków zabudowy Mapy w procesie projektowym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja środowiskowa Jak zaprojektować poprawne i wygodne schody

architekt  poznań gniezno +48 512-265-830
architekt Bartosz Haremza   e-mail: architektBH@gmail.com   tel.:512265830
Architekt Poznań